Skolens vedtægter er:

 

§ 1 Navn og status.
Den Kreative Skole er en kommunal institution med kommunalt tilskud med hjemsted i Silkeborg Kommune


§ 2 Formål.
Skolen har til formål:

 • at udvikle elevernes evner for og færdigheder i at udtrykke sig skabende, kunstnerisk og musikalsk såvel i fællesskab med andre som individuelt.
 • at stimulere oplevelsesmulighederne og glæden ved arbejdet med de kreative/musiske fag og herigennem medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en aktiv del af et fællesskab.
 • at inspirere musiklinjens elever til udvikling af instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig, musikalsk udfoldelse og livslang aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
 • at fremme de lokale musikmiljøer og det kulturelle liv i hele Silkeborg Kommune og være et kreativt musikalsk kraftcenter.


§ 3 Indhold.
Skolen tilbyder undervisning i kreative fag: musik, dans, teater, billedkunst til alle børn og unge op til 25 år i Silkeborg Kommune.
Skolen kan:

 • give særlige tilbud til talentfulde elever og til elever med særlige behov
 • tilbyde undervisning i litteratur til børn og unge op til 25 år
 • tilbyde musikundervisning til voksne.
 • afvikle projekter og events på egen hånd og i samarbejder.

 

§ 4 Kulturskoleråd.

Medlemmer af kulturskolerådet er:

 • To repræsentanter for personalegruppen, vælges på første personalemøde efter sommerferien
 • En repræsentant fra kulturlivet
 • En repræsentant fra kommunens erhvervsliv
 • En repræsentant fra kommunens skoler
 • Tre forældrerepræsentanter vælges på årsmødet i efteråret.
 • En repræsentant fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
 • En repræsentant fra Børn- og Ungeudvalget
 • Den Kreative Skoles leder

To forældresuppleanter vælges på årsmødet.

De valgte repræsentanter sidder i rådet i to år, forældrerepræsentanter sidder forskudt, første år sidder én repræsentant et år og to repræsentanter to år.

Udvalget godkender repræsentanter fra henholdsvis kulturliv, erhvervsliv og folkeskoler efter indstilling fra kultur- og borgerservicechef og Den Kreative Skoles leder i samarbejde for en periode på to år.
Kulturskolerådet udnævner formanden.
Ansatte ved Den Kreative Skole kan ikke være formand.
Den Kreative Skoles sekretariat er sekretær for kulturskolerådet.

 

§ 5 Møder i Kulturskolerådet
Formanden indkalder til møde mindst 4 gange årligt eller efter behov med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Endelig dagsorden udsendes senest med 8 dages varsel.
Der udarbejdes beslutningsreferat, dette offentliggøres på Den Kreative Skoles hjemmeside.
Kulturskolerådet udarbejder selv sin forretningsorden.

 

§ 6 Kulturskolerådets opgaver.
Kulturskolerådet er rådgivende organ for Den Kreative Skoles ledelse. Rådet leverer sparring og rådgivning i forhold til Den Kreative Skoles udvikling og opgaveløsning på et strategisk niveau. Rådet har ikke kompetence i forhold til Den Kreative Skoles økonomi og personaleforhold.

Lederen skal drøfte alle væsentlige spørgsmål vedr. strategi og udvikling af skolen med kulturskolerådet, herunder undervisning, projekter og disses relevans.

Kulturskolerådet kan fremsætte forslag til lederen om nye undervisningstiltag, projekter og indsatsområder. Kulturskolerådet deltager i evaluering af årets gang samt gennemførte projekter.

Kulturskolerådet er repræsenteret i ansættelsesudvalg ved ansættelse af Den Kreative Skoles leder.

Kulturskolerådet udarbejder ud fra de udmeldte politiske mål i samarbejde med lederen udkast til målsætninger for skolen.

 

§ 7 Årsmødet.
Forældre til elever på skolen samt alle over 18 år, der modtager undervisning, er automatisk inviteret til årsmødet og har stemmeret på årsmødet. Interessenter, lærere og samarbejdspartnere inviteres til at deltage i årsmødet uden stemmeret.

Mødet kan kombineres med andre arrangementer eller foregå i regi af andre relevante tiltag (f.eks. Kreaklubben eller Spil Dansk dag).

Kulturskolerådet er repræsenteret ved årsmødet.

Årsmødet med dagsorden annonceres offentligt senest 14 dage inden mødet.

 

§ 8 Vedtægter.
Kulturskolerådet kan komme med forslag til ændring af vedtægter, disse skal godkendes af kommunalbestyrelsen og sendes herefter til kunststyrelsen til orientering.

 

§ 9 Økonomi, budget og regnskab.
Den Kreative Skoles virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat, andre tilskud samt elevbetaling i henhold til musiklovens bestemmelse herom.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Den Kreative Skoles leder aflægger regnskab til Statens Kunstfond inden den fastsatte frist og er ansvarlig for at der søges rettidigt statstilskud.

Den Kreative Skoles leder udarbejder hvert år på baggrund af den udmeldte budgetramme et budgetforslag, som fremsendes til godkendelse i byrådet inden den af byrådet fastsatte tidsfrist.

Den Kreative Skoles leder forelægger kulturskoleråd budget, budgetopfølgning samt årsregnskab til orientering.

 

Vedtaget i Byrådet d. 25.02.2019

 

Du kan hente en elektronisk kopi af vedtægterne ved at klikke her.