Skip to main content

Vilkår

 • Der er undervisning én gang om ugen. Undervisningsåret følger som hovedregel folkeskolens ferieplan. Der kan dog være undtagelser, så hold dig gerne orienteret ved at læse info på hjemmesiden og andre meddelelser fra administration og undervisere.
 • Undervejs i sæsonen forbeholder vi os ret til at omlægge undervisningen i perioder til projekter og arrangementer for eleverne. Det kan give andre mødetidspunkter ved for eksempel:
  • Kreativ Uge (tema/emne uge).
  • Besøg ud af huset.
 • Bemærk: Folkeskoleloven åbner mulighed for at forældre kan bede skolelederen om, at børn kan få fri til at gå til musikundervisning i skoletiden.

 • Vi opretter holdene under forudsætning af, at der er nok elever tilmeldt til de enkelte hold.
 • Hvis der ikke er nok tilmeldinger til et hold, forbeholder vi os ret til at nedlægge holdet eller alternativt slå flere hold sammen.
 • Det kan betyde, at vi laver ændringer i det specifikke indhold i undervisningen. Hvis dette er tilfældet, vil vi orientere dig inden undervisningsstart.
 • Særligt ift. Små instrumenthold: hvis der er mindre end 4 tilmeldte på et småhold, forbeholder vi os ret til at reducere i undervisningstiden/tilpasse undervisningstiden til antal tilmeldte.

 • Hvis din underviser er syg eller på anden vis er forhindret i at undervise, får du besked via mail og/eller SMS fra skolens kontor. 
 • Husk derfor at oplyse din mailadresse og mobilnummer ved tilmeldingen, både elevens eget, samt værgens.

 • Vi forbeholder os ret til at aflyse 2 undervisningsgange pr. sæson, uden at det modregnes i elevbetalingen.
 • Aflyser en underviser mere end 2 undervisningsgange på en sæson, vil du få det tilsvarende beløb udbetalt til din NEM-konto ved sæsonens afslutning.

 • Vi vil gerne bruge billed- og videomateriale af eleverne på vores hjemmeside, Facebook, m.m. og til forskellige trykte materialer, f.eks. flyers og plakater. Det kan være billeder af eleven til undervisning, til et af vores arrangementer eller af elevens optræden.
 • Når du tilmelder dig undervisning på Den Kreative Skole vil du blive bedt om at tage stilling til, om vi må bruge billed- og videomateriale af dig. Hvis du giver dit samtykke, vil du til enhver tid kunne trække det tilbage.

Formål, anvendelse, modtagere og hjemmel angående personoplysninger:
Dine oplysninger vil blive behandlet i Den Kreative Skoles administration i forbindelse med tilmelding/gentilmelding til undervisning og andre arrangementer.
Vi behandler dine personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området. Vores lovhjemmel er artikel 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen. 
Vi behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:
 • Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnumre, fødselsdato og mailadresser samt CPR-numre til brug for fremsendelse af opkrævninger m.m. via e-Boks.
Vi anvender kun de oplysninger, du selv har angivet via dine egne tilmeldinger.
 
Dine oplysninger vil blive behandlet i vores:
 • administrationssystem SpeedAdmin, leveret af og hosted hos Speedadmin Aps. vel at mærke kun hvis du er registreret som nuværende/tidligere elev eller værge for en sådan elev.
 • hjemmeside system leveret af og hosted hos DynamicWeb, dog kun hvis du har tilmeldt dig til enkeltstående arrangementer ved hjælp af hjemmesidens online tilmeldingsformularer.
Du kan på hjemmesiden databeskyttelse.silkeborg.dk finde de nævnte systemer. Heraf vil samtlige systemmodtagere af dine oplysninger fremgå.
 
Tidsrum for opbevaring af personoplysninger hos Den Kreative Skole:
Vi sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har vi ikke længere adgang til dem. 
 
Videregivelse af oplysninger:
Er du betalende elev eller værge er det Silkeborg Kommune, der behandler dine oplysninger, og de sørger for at udsende opkrævninger til elever og værger via e-Boks. 
 
Dine rettigheder
Efter Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Silkeborg Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den afdeling eller stab, der behandler dine oplysninger (angivet i øverste afsnit).
Dine rettigheder er:
 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse) og/eller sletning (særlige tilfælde)
 • Ret til begrænsning af behandlingen og indsigelse
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
 
Kontaktoplysninger på Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Lóa Skau Björnsson
Søvej 1
8600 Silkeborg
Telefon: 30587419
www.silkeborg.dk
 
Klagemuligheder
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Silkeborg Kommune behandler dine oplysninger på. Du kan finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk